Privacy (AVG)

Vanaf 25 mei 2018 is de nieuwe Privacy wetgeving in de gehele Europese Unie van toepassing. Elke instantie die aan de verwerking van persoonsgegevens doet, moet een privacy verklaring hebben. Ook Laurens Geerlings Licht en Geluid verwerkt de persoongegevens van haar klanten en potentiele klanten.

Privacy verklaring

Laurens Geerlings Licht en Geluid hecht veel waarde aan de veilige verwerking en bescherming van persoonsgegevens. Wij zorgen ervoor dat uw persoongegevens vertrouwelijk worden behandeld. In deze privacy verklaring kunt u nagaan hoe en welke gegevens wij verwerken en wat wij eraan doen deze gegevens zo veilig mogelijk te verwerken.

Laurens Geerlings Licht en Geluid verwerkt alleen uw persoonsgegevens wanneer u gebruikt maakt van onze diensten en/ of wanneer u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. De volgende gegevens verwerken wij:

 • (Bedrijfs) Naam
 • Adres
 • Postcode
 • Woonplaats
 • (Mobiel) Telefoonnummer(s)
 • (Zakelijk) Emailadres(sen)
 • Bankrekeningnummer(s)
 • BTW-Nummer(s)
 • Kamer van Koophandel nummer(s)

https://lg-lichtengeluid.nl/ maakt gebruik van cookies of andere dergelijke technieken. IP-adressen van bezoekers van https://lg-lichtengeluid.nl worden niet in een database op de server opgeslagen. Mogelijk worden de IP-adressen wel opgeslagen in de logbestanden en statistieken van de eerder genoemde website opslagen. Deze logbestanden worden gebruikt door onze webmaster om eventuele technische problemen te kunnen achterhalen.

Doel en Grondslag

Laurens Geerlings Licht en Geluid verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Contact met u opnemen om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren

 • Het opstellen van een offerte

 • Om onze diensten en materialen bij u af te leveren

 • Het verwerken van uw betaling

 • Het aanbieden van de live stream dienst voor uitvaarten

 • Indien wettelijk verplicht, zoals gegevens die nodig zijn voor het doen van onze belastingaangifte

Termijnen

Laurens Geerlings Licht en Geluid bewaard uw persoongegevens niet langer dan strikt noodzakelijk. De bewaartermijn voor personalia ligt op minimaal 7 jaar na de laatste verhuur of verkoop datum. De bewaartermijn voor adresgegevens ligt op minimaal 7 jaar na de laatste verhuurdatum.

Delen met derden

Wij verstrekken uw persoongegevens alleen aan derden indien dit nodig is in de overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Uw gegevens aanpassen, inzien of verwijderen

U heeft ten alle tijden recht om uw persoongegevens in te zien, aan te passen of te corrigeren, te laten verwijderen of deze over te dragen aan derden. Dit kan na een schriftelijk of digitaal verzoek.

Beveiliging

Laurens Geerlings Licht en Geluid doet zijn best persoongegevens op een hoog niveau te beveiligen en neemt hierin zijn verantwoordelijkheid zeer serieus. Wij proberen misbruik, verlies, openbaarmaking, onbevoegde toegang en ongeoorloofde wijziging op elke mogelijke manier tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn, of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, verlies, onbevoegde toegang of openbaarmaking, verzoeken wij u direct contact met ons op te nemen.

Wij wijzen u erop dat u de mogelijkheid heeft een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Minderjarigen

Onze website en/of dienstverlening heeft niet de intentie gegevens te verzamelen van minderjarige websitebezoekers, tenzij hiervoor de toestemming hebben van ouders, voogd of verzorger. Echter kunnen wij niet controleren of een bezoeker jonger is dan 18 jaar. Ouders spelen een belangrijke rol om te verkomen dat er gegevens verzameld worden van hun minderjarige zoon of dochter. Als u ervan overtuigd bent dat Laurens Geerlings Licht en Geluid zonder toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige, dan verzoeken wij u hierover met ons contact op te nemen.

Wijziging privacyverklaring

Laurens Geerlings Licht en Geluid behoud zich het recht voor de privacyverklaring, zonder opgave van reden, te wijzigen. Wij adviseren u de laatste versie op onze website door te lezen alvorens van onze diensten gebruik te maken.